Joi începe procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare; aproape 3.000 de locuri în Bistrița-Năsăud

FOTO: arhivă

În anul școlar 2024 – 2025, aproape 3.000 de locuri sunt disponibile în unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud a afişat pe site-ul propriu planul de şcolarizare şi numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025, din care rezultă că sunt disponibile 2.925 de locuri. Dintre acestea, 2.006 (106 clase) sunt pentru învăţământul tradiţional de masă în limba română.

Planul de şcolarizare mai prevede 102 locuri (5 clase) cu taxă la trei şcoli private din municipiul Bistriţa, 32 locuri (2 clase) cu predare în limba maghiară, 22 locuri (1 clasă) cu predare în limba germană, 25 locuri (4 clase) în învăţământul special şi 308 locuri (14 clase) la step by step.

Totodată, au mai fost aprobate și 491 de locuri pentru clasele cu predare simultană, din care 409 (circa 27 de clase) în limba română şi 21 (circa 2 clase) în limba maghiară.

AICI Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2024-2025 

Completarea cererilor de înscriere de către părinţi începe în 11 aprilie. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se va încheia în 14 mai.

Ministerul Educaţiei a prezentat detalii despre înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025 şi a răspuns la cele mai frecvente întrebări:

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională – CJRAE/CMBRAE, după caz). 

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

 • copiilor care nu au frecventat grădinița;
 • copiilor care s-au întors din străinătate.

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024.

Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Pentru copiii care au frecventat grădinița sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 6 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere;
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, în interiorul calendarului de înscriere, însă după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

Cerere-tip de înscriere

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Copie şi original – certificat de naştere copil.

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

 • 29 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere
 • 21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

 • Internet: pe paginile proprii de web, inspectoratele şcolare județene vor crea o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2024, vizibilă & accesibilă de pe prima pagină
 • Direct de la şcoli.
 • Prin intermediul liniilor telverde, instituite la nivelul inspectoratelor școlare.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/tutorele legal instituit/împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a valida dosarul complet al copilului la unitatea de învăţământ în care se dorește înscrierea. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *